لاگ بوک های رشته پرستاری

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

داخلی- جراحی 4

2

کارآموزی بخش جراحی

3

کارآموزی بخش داخلی

4

کارآموزی بخش دیالیز

5 کارآموزی بخش مراقبت های ویژه  CCU
6 کارآموزی بخش مراقبت های ویژه  ICU
7 کارآموزی مادران و نوزادان (برادران)
8 كارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه  
9 كارآموزی در عرصه کودکان
10 مدیریت

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker