رویدادها و مناسبتها

  • شروع ثبت نام وام وزارت علوم

چارت درسی رشته های کارشناسی ارشد

ردیف
رشته های کارشناسی ارشد
دانلود
حجم
 نوع فایل
  مهندسی برق قدرت (قدیم)  دانلود 229KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش سیستم های قدرت - تکنولوژی فشار قوی )  دانلود 128KB JPG
  مهندسی برق قدرت ( گرایش سیستم های قدرت ) ورودی 94 به بعد  دانلود  136KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش ماشینهای الکتریکی - الکترونیک قدرت ) از ورودی 91 تا 93  دانلود 136KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش ماشینهای الکتریکی - الکترونیک قدرت ) از ورودی 94 به بعد  دانلود  134KB JPG
  مهندسی برق مخابرات ( گرایش سیستم )  دانلود 143KB JPG
  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ( گرایش تحلیل تنش )  دانلود  106KB JPG
  مهندسی مکاترونیک  دانلود 132KB JPG
  مهندسی مکاترونیک ( گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوتر )  دانلود  266KB PDF
   زراعت  دانلود 370KB PDF
   اگرو اکولوژی  دانلود 213KB PDF
   تکنولوژی بذر  دانلود 205KB PDF
   آمار اجتماعی و اقتصادی  دانلود 202KB PDF
  فقه و حقوق اسلامی  دانلود 426KB PDF
   حقوق خانواده  دانلود 623KB PDF
   پژوهشگری  دانلود 210KB PDF
   جامعه شناسی  دانلود 211KB PDF
   روانسنجی ( سنجش و اندازه گیری )  دانلود 213KB PDF
         

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker