کنفرانس ها و همایش های برگزار شده

ردیف

کنفرانس ها و همایش های برگزار شده

دامنه

زمان برگزاری

1

اولین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

منطقه ای

1385

2

دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ملی

1388/5/29

3

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ملی

1390/4/23

4

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ملی

1391/6/7

5

پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ملی

1392/5/29

6

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ملی

1393/5/28

7

اولین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

ملی

1387

8

دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

ملی

1390/5/5

9

سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

ملی

1393/6/12

10

همایش عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

ملی

1393/2/24

11

همایش بهلول شگفتی روزگار

ملی

1389/10/1

12

همایش اعتصام به قرآن و عترت رمز انسجام و وحدت

منطقه ای

1387/2/5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker